Opći uvjeti pružanja usluge smještaja na plovilima

1. Plaćanje

Korisnik usluge se obvezuje uplatiti 50% od ukupne sume odmah, na osnovu primljenog predračuna, dok se ostatak uplaćuje 4 tjedna prije početka chartera. Uplate se vrše u gotovini (u kn), bankovnim nalogom ili kartičnim putem. Korisnik usluge se također obvezuje 4 tjedna prije početka chartera dostaviti pružatelju usluge crew listu te kopije skiperske i VHF dozvole.

2. Cijena

Cijena iz cjenika odnosi se na osnovnu uslugu za smještaj gostiju na plovilu. U cijenu nisu uključeni troškovi goriva. Plovilo se predaje korisniku s punim rezervoarom vode i goriva, u ispravnom i čistom stanju, te ga je u istom stanju potrebno vratiti.

3. Primopredaja plovila

Pružatelj usluge se obvezuje da će započeti sa uslugom smještaja gostiju na plovilu na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme, na plovilu u ispravnom stanju. Ukoliko pružatelj usluge iz bilo kojeg razloga ne bi izvršio navedenu obvezu prema korisniku na ugovorenom mjestu i u ugovorenom roku, onda korisnik može zatražiti povrat novca za dane kad nije koristio uslugu. Ako pružatelj usluge ne može izvršiti uslugu smještaja gostiju odnosno staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo slično ili boljih karakteristika, korisnik ima pravo odustati od ugovora ili potraživati iznos u visini dnevnog iznosa za uslugu smještaja i broja dana kada nije raspolagao plovilom. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno. Korisnik je dužan pri prijemu plovila, odnosno prije početka korištenja usluge smještaja, utvrditi je li plovilo u ispravnom stanju i posjeduje li opremu navedenu u check listi. Eventualni prigovori podnose se prije početka putovanja, a nedostaci koji se nisu primijetili prilikom primopredaje ne daju pravo korisniku na sniženje cijena. Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme. Ukoliko zakasni s vraćanjem plovila ili ga vrati na drugo mjesto, korisnik jamči da će za svako kašnjenje do 3 sata platiti iznos dnevne usluge smještaja, a za svako kašnjenje preko 3 sata platiti trostruki iznos dnevnog smještaja s dodatkom troškova koji su nastali za pružatelja usluge zbog zakašnjelog vraćanja plovila. Kašnjenje može biti opravdano samo u slučaju više sile, o čemu, korisnik mora odmah obavijestiti pružatelja usluge.

4. Osiguranje

Plovilo je osigurano za štete protiv trećih osoba (obvezno osiguranje). Kasko osiguranje pokriva sve štete uz odbitnu franšizu 1.000 – 4.000 EUR-a (ovisno o polici osiguranja i vrijednosti plovila). Prilikom prijema plovila polaže se jamčevina u visini odbitne franšize (1.000 – 4.000. EUR-a). Jamčevina se vraća u potpunosti prilikom vraćanja, neoštećenog i čistog plovila u ugovorenom roku. Jamčevina se polaže i u slučaju kada se usluga smještaja vrši uz iznajmljivanje skipera. Štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene osiguravatelju neće biti priznate u skladu s uvjetima osiguranja. U tom slučaju korisnik odgovara osobno za cjelokupnu štetu nastalu zbog neprijavljivanja ili zakašnjenja u prijavi štete. Oštećenja na jedrima nisu osigurana i te troškove snosi korisnik, osim ako su se jedra poderala uslijed loma jarbola.

5. Odgovornost korisnika

Za radnje i propuste od strane korisnika, a za koje pružatelj usluge odgovara trećoj strani, a isti povlače materijalnu i krivičnu odgovornost pružatelja usluge, korisnik je obvezan nadoknaditi troškove nastale uslijed vlastitog propusta. Korisnik posebno odgovara za slučaj oduzimanja plovila od strane državnih organa vlasti radi nedozvoljenih radnji. U slučaju havarije i nesreća korisnik je obvezan zabilježiti tok događaja te tražiti ovjeru istih od strane lučkog kapetana, liječnika, odnosno drugih nadležnih organa. Isto tako o svemu mora odmah obavijestiti pružatelja usluge. Nadalje, korisnik se obvezuje odmah obavijestiti nadležne organe i pružatelja usluge u slučaju nestanka plovila, nemogućnosti upravljanja plovilom, u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. Troškove za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme, korisnik snosi sam tako da mu pružatelj usluge isto oduzima od jamčevine. Korisnik je obvezan svakodnevno provjeravati stanje ulja u motoru. Štete nastale uslijed nedostatka ulja u motoru ili vode nisu osigurane i korisnik ih također snosi na vlastiti trošak. Oštećenja podvodnog dijela plovila nosi sa sobom pregled plovila te također ide na teret korisnika. Oštećenja na vanbrodskom motoru nisu osigurana i šteta uzrokovana nepažnjom korisnika ide na teret korisnika.

6. Obveze korisnika

Korisnik se obvezuje da će ploviti u granicama teritorijalnog mora Hrvatske, dok iznimke zahtijevaju posebno pismeno odobrenje. Obvezuje se da plovilo neće davati u najam niti posuditi drugoj osobi, da neće sudjelovati na regatama niti koristiti plovilo u komercijalne svrhe, profesionalni ribolov, da će noću voziti samo po sigurnom vremenu, te da će poštovati carinske i ostale propise. Korisnik se obvezuje korektno voditi brodski dnevnik te brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Korisnik izjavljuje da posjeduje važeća ovlaštenja za upravljanja plovilom, odnosno da će plovilom upravljati član posade koji ima dozvolu.

7. Prava i obveze pružatelja usluge

Pružatelj usluge zadržava pravo odustanka od ugovora do 15 dana prije početka chartera s obvezom vraćanja korisniku cjelokupne sume uplaćene po istom.

8. Odustajenje od korištenja usluge smještaja na plovilima

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može iskoristiti plaćenu uslugu smještaja na plovilu, slobodan je pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze, uz prethodni pristanak pružatelja usluge. Ukoliko ne pronađe zamjenu, pružatelj usluge zadržava:

  • 10 % od ukupnog iznosa za usluge smještaja na plovilu, nakon potvrde rezervacije (nepovratno)
  • 30% iznosa za usluge smještaja na plovilu, za odustanak do 2 mjeseca prije početka korištenja usluge,
  • 50% iznosa za usluge smještaja na plovilu, za odustanak do mjesec dana prije početka korištenja usluge,
  • 100% iznosa za usluge smještaja na plovilu, za odustanak unutar mjesec dana prije početka korištenja usluge.

9. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Temeljem čl. 10., st. 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15), a u vezi s čl. 10, st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09, 133/09, 78/12, 56/13 i 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu predati ili u pisanom obliku zaposleniku u uredu, putem e-maila: orvas-yachting@orvas.hr ili dostaviti poštom u pismenom obliku na adresu sjedišta:

Orvas d.o.o.

Uvala Baluni 9

21000 Split

Uz prigovor molim dostavite ime, prezime i adresu, kako bismo vam u roku od 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na vašu pritužbu, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i vaše zadovoljstvo.

10. Nadležnost

U slučaju nesporazuma ili spora težit će se mirnom ili sporazumnom rješenju. Ukoliko to nije moguće, nadležan je Sud u Splitu.